औंस : 1862.88$
ग्राम इकाईः संख्या : 954.39 TRY
ग्राम इकाईः संख्या : 835.09 TRY
ग्राम इकाईः संख्या : 715.79 TRY

स्वर्ण मूल्य

भारित

स्वर्ण दर

स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर परिवर्तन
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

भारित
तिथि ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या परिवर्तन
23 May 2022 949.90 TRY 831.16 TRY 712.42 TRY +0.94%
22 May 2022 946.11 TRY 827.84 TRY 709.58 TRY +0.94%
21 May 2022 946.11 TRY 827.84 TRY 709.58 TRY +0.94%
20 May 2022 943.19 TRY 825.29 TRY 707.39 TRY +0.94%
19 May 2022 930.38 TRY 814.08 TRY 697.78 TRY +0.94%
18 May 2022 926.12 TRY 810.36 TRY 694.59 TRY +0.94%
17 May 2022 933.84 TRY 817.11 TRY 700.38 TRY +0.94%
16 May 2022 927.51 TRY 811.57 TRY 695.63 TRY +0.94%
15 May 2022 928.43 TRY 812.38 TRY 696.32 TRY +0.94%
14 May 2022 928.43 TRY 812.38 TRY 696.32 TRY +0.94%
13 May 2022 934.78 TRY 817.94 TRY 701.09 TRY +0.94%
12 May 2022 949.51 TRY 830.82 TRY 712.13 TRY +0.94%
11 May 2022 940.34 TRY 822.80 TRY 705.26 TRY +0.94%
10 May 2022 955.07 TRY 835.69 TRY 716.30 TRY +0.94%
09 May 2022 960.50 TRY 840.44 TRY 720.38 TRY -
20/06/2020 - 13/07/2020
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 874.86 TRY 1049.83 TRY
इकाईः संख्या 835.09 TRY 968.7 TRY
इकाईः संख्या 715.79 TRY 830.32 TRY
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 874,859.44 TRY 1048.8 TRY
इकाईः संख्या 835,093.10 TRY 968.6 TRY
इकाईः संख्या 715,794.09 TRY 829.4 TRY
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 10,204.19 TRY 12 TRY
इकाईः संख्या 9,740.36 TRY 10.44 TRY
इकाईः संख्या 8,348.88 TRY 9.28 TRY
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 6,998.87 TRY 7.2 TRY
इकाईः संख्या 6,680.74 TRY 6.96 TRY
इकाईः संख्या 5,726.35 TRY 5.8 TRY
subscribe to get gold news and prices daily
न्यूजवीक सिगनल