औंस : 1782.1$
ग्राम इकाईः संख्या : 535.37 TRY
ग्राम इकाईः संख्या : 468.45 TRY
ग्राम इकाईः संख्या : 401.52 TRY

स्वर्ण मूल्य

भारित

स्वर्ण दर

स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर परिवर्तन
{{ info.karat }} Caliber {{ info.price }} {{ info.cureency }} {{ info.change.toPrecision(2) }}

Silver Price

भारित
तिथि ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या ग्राम इकाईः संख्या परिवर्तन
19 Oct 2021 533.23 TRY 466.58 TRY 399.93 TRY +0.89%
18 Oct 2021 530.98 TRY 464.61 TRY 398.24 TRY +0.89%
17 Oct 2021 530.95 TRY 464.58 TRY 398.21 TRY +0.89%
16 Oct 2021 530.95 TRY 464.58 TRY 398.21 TRY +0.89%
15 Oct 2021 539.21 TRY 471.81 TRY 404.41 TRY +0.89%
14 Oct 2021 537.20 TRY 470.05 TRY 402.90 TRY +0.89%
13 Oct 2021 529.27 TRY 463.11 TRY 396.95 TRY +0.89%
12 Oct 2021 528.28 TRY 462.25 TRY 396.21 TRY +0.89%
11 Oct 2021 527.20 TRY 461.30 TRY 395.40 TRY +0.89%
10 Oct 2021 527.86 TRY 461.87 TRY 395.89 TRY +0.89%
09 Oct 2021 527.86 TRY 461.87 TRY 395.89 TRY +0.89%
08 Oct 2021 528.43 TRY 462.37 TRY 396.32 TRY +0.89%
07 Oct 2021 528.76 TRY 462.66 TRY 396.57 TRY +0.89%
06 Oct 2021 527.41 TRY 461.48 TRY 395.55 TRY +0.89%
05 Oct 2021 528.62 TRY 462.54 TRY 396.47 TRY -
20/06/2020 - 13/07/2020
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 490.75 TRY 588.9 TRY
इकाईः संख्या 468.45 TRY 543.4 TRY
इकाईः संख्या 401.52 TRY 465.76 TRY
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 490,752.76 TRY 588 TRY
इकाईः संख्या 468,445.82 TRY 542.88 TRY
इकाईः संख्या 401,524.99 TRY 465.16 TRY
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 5,724.04 TRY 6 TRY
इकाईः संख्या 5,463.86 TRY 5.8 TRY
इकाईः संख्या 4,683.31 TRY 4.64 TRY
स्वर्ण इकाई स्वर्ण दर कीमत कार्यकौशल
इकाईः संख्या 3,926.02 TRY 3.6 TRY
इकाईः संख्या 3,747.57 TRY 3.48 TRY
इकाईः संख्या 3,212.20 TRY 3.48 TRY
subscribe to get gold news and prices daily
न्यूजवीक सिगनल